0

Release Notes Nemo5Android

Release Notes Nemo5Android

13 augustus 2020:

Best fit planvoorstel:
In het best-fit planvoorstel wordt nu ook de dag getoond. Ook is het mogelijk om de taak gelijk uit te geven. Hiervoor kan in Coral -> Instellingen -> Nemo5Android de instelling [commit_task] geactiveerd worden. 

Extratext vertalingen:
De vertalingen voor extra text velden zijn toegevoegd. 

Filteren van codes:
Het filteren van coderingen op basis van companyid functioneerde niet. Dit is hersteld.

Gebundelde taak:
Het is nu beter inzichtelijk wanneer een taak een onderdeel is van een gebundelde taak. Zo krijg je bij het afronden de vraag of je een volgend gebundelde taak wilt starten.

GPS loggen uitgebreid:
GPS kan nu gelogd worden bij de activiteiten travel, fetch material, labour en administration. Vanaf deze versie ook bij de activiteiten idle, pause, indirect, waiting, travel home en private.

Registratieoverzicht tonen op taak of planningsniveau:
Het is mogelijk om in het afrondingsoverzicht de registraties te tonen op taakniveau of planningsniveau. Hiervoor kan in Coral -> Instellingen -> Nemo5Android de instelling [show_finishoverview_workorder_switch] geactiveerd worden. 

Synchronisatie foto’s na afronding taak:
Na het afronden van een taak kon de situatie ontstaan dat de foto’s later binnen kwamen dan de taakregistratie. Gevolg was dat foto’s op een PDF of ander document ontbraken. Dit probleem is hersteld.

Takenlijst behoudt positie:
De takenlijst behoudt zijn positie. Dit voorkomt het veelvoudig moeten scrollen.

22 juni 2020:

Crash verholpen afronden:
Er is een crash verholpen welke kon ontstaan tijdens het afronden van een taak.

Openstaande bestellingen Logistics:
Alleen openstaande bestellingen met een aantal groter dan 0 worden opgehaald.

Registratieoverzicht op werkorder niveau:
Het is mogelijk om het registratiemenu in te stellen op werkorder niveau. Alle registraties van de planningen onder het werkorder worden getoond in het registratieoverzicht. Hiervoor moet in Coral -> Instellingen -> Nemo5Android de instelling ‘show_finishoverview_workorder’ worden geactiveerd.

Zoeken van artikelen:
Het zoeken van artikelen is geoptimaliseerd. Het is nu ook mogelijk om te zoeken op een gedeelte van het artikel. 

22 mei 2020:

Negatieve uren:
Bij het wijzigen van uren kon het voorkomen dat het vastgelegd eindtijdstip vroeger is dan het starttijdstip. Dit probleem deed zich vooral voor wanneer er dag overschrijvend gewerkt wordt. Dit probleem is opgelost.

30 Maart 2020:

Stamgegevens afhankelijk maken van een companyid:
Het is mogelijk om stamgegevens afhankelijk te maken van een companyid in de taak. Hierdoor kan er een afscherming worden gemaakt waarbij bepaalde gegevens wel of niet zichtbaar zijn. Voorheen kon er al aan een stamgegeven een company worden gekoppeld. Deze functionaliteit blijft beschikbaar.

Voortgang registreren:
Door middel van instellingen kan aangegeven worden welke eenheden er zichtbaar zijn of welke niet. Ook kan de omschrijving van een eenheid ingevuld worden en is het invoeren van een aantal verplicht te maken. 

Vrije taak:
De vrije taak tegel werkt nu ook met instelbare blocks. Hierdoor kun je aangeven welke velden je wilt zien in het vrije taak scherm. De instellingen kunnen geactiveerd worden in Coral -> Instellingen -> Nemo5Android -> taskdetailsblocks

Uitbreiding vervolgtaak:
Bij het aanmaken van een vervolgtaak kunnen er extra velden geactiveerd worden. Het betreft de velden:
-Vaardigheden
-Aantal vaklieden
-Voorkeur vakman

Deze velden zijn in te schakelen door de volgende parameters binnen Coral Control te activeren:
-Voor Vaardigheid: “new_task_skills”
-Voor Aantal vaklieden “new_task_resources”
-Voor Voorkeur vakman “new_task_resource_amount”

De gegevens worden doorgezet naar Marlin. Hierbij wordt er met het plannen rekening gehouden met deze ingevoerde waarden. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat een taak wordt ingepland bij een vakman welke een vaardigheid niet heeft.

Barcode archief:
In het archief is het extern nummer zichtbaar als barcode. Deze optie was reeds beschikbaar voor de takenlijst.

Bugfix scrollen:
Bij het veel heen en weer scrollen van een volle takenlijst kon er een crash ontstaan. Deze crash is opgelost. 

Overzicht scherm:
In het overzicht scherm ontbraken er ingevulde formulier waarden.

6 februari 2020:

2D Barcodes:
Het is mogelijk om 2D barcodes te verwerken binnen de Nemo5Android applicatie. De hardware moet het scannen van 2D barcodes wel ondersteunen.

Aanmaken taak: 
Bij het aanmaken van een taak kunnen velden worden uitgeschakeld. Dit kan in de Coral module, met de volgende instellingen:

De volgende velden zijn uit te schakelen:

Thema kleuren:
Nemo5Android is gemaakt tegen een nieuw thema. Hierdoor kunnen de kleuren er net iets anders uit zien.

Urenoverzicht instelbaar:
Het is mogelijk om in de tegel ‘urenoverzicht’ specifieke velden te tonen. Neem contact op met uw adviseur om dit in te stellen.

Voortgang registreren:
Het is mogelijk om de voortgang te registreren op het niveau van taak, werkorder en project. Neem contact op met uw adviseur om dit in te stellen.

Taakbalk:
Op toestellen met groot scherm formaat kon de onderste takenbalk wegvallen. Deze functionaliteit is hersteld.

Activiteit weergave:
In de activiteit weergave kon er een probleem ontstaan bij het tonen van de uren rond de jaarwisseling 2019/2020. Dit probleem is opgelost.

Afronden annuleren:
Na het annuleren van een taak afronding liep de administratie tijd door. Dit is hersteld zodat de vorige activiteit wordt hervat.

Administratie activiteit:
Met de instelling “start_administration_on_finish” kan ingesteld worden of bij het afronden van een taak de activiteit administratie gestart moet worden. Deze functionaliteit is hersteld.

Afbeelding draaien:
Bij het maken van afbeeldingen konden deze gedraaid zichtbaar zijn in Coral/Marlin. Dit is hersteld.

Afbeelding formaat:
Bij het maken van een foto kan het afbeelding bestand al snel meerdere MB’s bevatten. Maak je meerdere foto’s dan loopt dit snel op. In Coral hebben wij een nieuwe Nemo5Android parameter toegevoegd. Met hulp van deze parameter kan een maximaal formaat worden opgegeven welke een foto mag bevatten. Het betreft de parameter: ‘max_image_size’. Voorbeeld: Zet je de max_image_size op op 1024, dan zal de grootste zijde van de afbeelding een maximale afmeting van 1024 bevatten. Dit zorgt ervoor dat de foto(‘s) een maximale grootte krijgen en de Mb’s beperken.

Crash vervolgtaak:
Er is een crash opgelost welke kon ontstaan bij het aanmaken van een vervolgtaak.

LEDO aanpassingen:
Er zijn diverse LEDO aanpassingen gemaakt.

15 november 2019:

Multi select foto’s:
Het is nu mogelijk om via een multiselect meerdere foto’s te uploaden naar Nemo5Android. Voorwaarde is dat de foto galerij applicatie dit ondersteund.

Sorteren magazijnen:
Sorteren van magazijnen kan nu ook op adres en voertuig. Indien beide adres of voertuig zijn, geldt de bestaande sortering.

Standaard groep bij materiaal registratie:
Het is nu mogelijk om een standaard groep aan te geven welke je geselecteerd wilt hebben in de artikellijst.

Planvoorstel vervolgtaak:
Bij het aanmaken van een vervolgtaak wordt er een planvoorstel gedaan. Bij het opvragen van een planvoorstel is het mogelijk om rekening te houden met de planvoorwaarden van de huidige taak. Vraag uw adviseur voor meer informatie.

Aanmaken vervolgtaak:
Na het succesvol inplannen van de vervolgtaak is er een POP-up zichtbaar op welke datum en tijdstip de vervolgtaak is ingepland:
Tevens is bij het afronden van de taak het geplande tijdstip zichtbaar in de samenvatting:

Label vervolgtaak:
Bij het aanmaken van de vervolgtaak zijn de labels vertaald naar de Nederlandse taal.

Android galerij:
Gemaakte foto’s in Nemo5Android waren niet zichtbaar in de android galerij. Deze functionaliteit is hersteld.

Gerelateerde taken:
Gerelateerde taken zijn nu ook vanuit het archief op te vragen.

Materiaal halen:
Materiaal halen kan nu ook direct gestart worden vanuit het taak detail scherm.

Foto ‘s tonen:
Foto’s zijn nu in volledige weergave zichtbaar vanuit het registratie overzicht.

Handtekening verplicht:
De handtekening kan nu verplicht worden gesteld.

Statusbalk tekst:
De tekst in de statusbalk is instelbaar gemaakt. (Neem contact op met uw adviseur voor meer informatie).

Gebundelde taken:
Gebundelde taken kunnen nu in 1 overzicht worden afgerond. (Neem contact op met uw adviseur voor meer informatie)

25 oktober 2019:

Reizen knop:
Er kon een situatie ontstaan waarbij de reizen knop niet functioneert. Er is een verbetering gemaakt en extra logging toegevoegd om dit probleem op te lossen.

Navigatie:
Tijdens het reizen kan de navigatie gestart worden. Nemo5Android geeft de coordinaten en adres gegevens door. Wanneer er geen huisnummer bekend is kon er een melding ontstaan in de navigatiesoftware. Dit probleem is opgelost.

Formulieren case sensitive:
Formulier query’s en variabelen zijn nu case sensitive. Dit voorkomt problemen bij het ophalen van gegevens en waarden vanuit de formulieren.

Formulier dropdown:
In een dropdownlijst van een formulier worden nu maximaal 3 regels getoond. Voorheen was dit enkel de eerste regel.

Standaard selecties:
Tijdens het afronden van een taak kunnen er o.a. oplossingsteksten en commentaarteksten worden ingevoerd. De beschikbare opties staan in Coral. Wanneer er meerdere opties in het selectie menu beschikbaar zijn werd voorheen de bovenste optie gekozen. Dit veroorzaakte vaak foutieve registraties. Er is een aanpassing doorgevoerd waarbij standaard bij 1 optie deze automatisch geselecteerd wordt en bij meerdere opties deze geselecteerd moeten worden. Dit voorkomt foutieve registraties.

Bestandsnamen documenten:
Documenten zijn nu uitgebreid met een externe code. Dit voorkomt problemen bij het ophalen van documenten met dezelfde naam.

SSL meldingen:
Er zijn aanpassingen doorgevoerd ter voorkoming van SSL (fout) meldingen op Android 4 devices

29 juli 2019:

Aanmaken spoedopdracht:
Bij het aanmaken van een spoedopdracht werd deze niet gelijk in Marlin ingepland. Deze functionaliteit is hersteld.

Tonen installatie historie:
De functionaliteit voor het tonen van de historie op basis van installaties is hersteld.

Klant historie:
Bij het opvragen van de klant historie vanuit taak details en bij het aanmaken van een nieuwe taak, kan nu ook op adres worden gezocht, in plaats van klant extern nummer.

SSL update:
Er is een update doorgevoerd m.b.t. SSL verbinding. Dit voorkomt foutmelding op oudere Android devices m.b.t. SSL

Communicatie:
Er zijn verbeteringen doorgevoerd voor het (oneindig) communiceren van Nemo5Android

29 april 2019:

Phil verbruikte eenheid in query:
Het is nu mogelijk om via Phil (formulier applicatie) door middel van query’s de verbruikte eenheid van artikelen op te halen.

Historie op basis van installatie:
De historie van een taak kan nu ook opgehaald worden op basis van een installatie. Hiervoor moet de parameter ‘task_history_key’ op ‘installation‘ worden gezet’

Tijdsynchronisatie:
Nemo5Android controleert bij het starten de tijd met een tijdserver. Dit voorkomt ‘afwijkende/negatieve’ uren registraties wanneer de klok van het device niet correct staat.

Verwijderen teksten:
Bij het verwijderen van teksten, zoals oplossingsteksten of opmerkingsteksten komt er een extra bevestiging POP-up. Hierdoor kan de verwijdering nog geannuleerd worden.

Gerelateerde taken:
In het menu gerelateerde taken kan de vakman naam weer zichtbaar gemaakt worden.

Magazijn selectie verbruikt materiaal:
Bij het toevoegen van verbruikt materiaal is het mogelijk om een magazijn te selecteren. Hiervoor moet de parameter ‘Choosewarehouse‘ op ‘true‘ gezet worden.

MobileCreatedTask Spoed:
Bij het aanmaken van een MobileCreatedTask kan er nu worden aangegeven of een opdracht spoed heeft. De opdracht wordt dan op het aanmaak tijdstip aangemaakt. Hiervoor moeten parameters
worden ingesteld. Neem hiervoor contact op met de support afdeling (support@pcamobile.com)

Vrije opdrachten Slaapstand:
Vrije opdrachten blijven zichtbaar nadat het device in slaapstand is geweest

Uitvoerenden tonen Regio:
Het is mogelijk om alleen de uitvoerenden te tonen die aan dezelfde regio zijn gekoppeld, voor het toevoegen van uren.

Artikelomschrijving:
Nemo5Android toont nu artikelomschrijvingen t/m 255 karakters, voorheen was dit t/m 70 karakters.

Artikel synchronisatie:
Er is een probleem opgelost waarbij niet alle artikelen gesynchroniseerd werden met Nemo5Android.

28 februari 2019:

Afspraak gegevens:
Afspraak gegevens uit Marlin zijn nu ook zichtbaar in Nemo5Android (voorwaarde is wel dat deze gegevens verstuurd worden).

Aanmaken van een MobileCreatedTask op basis van een installatie:
Het is mogelijk om een MobileCreatedTask aan te maken op basis van een installatie. Neem contact op met ons voor inrichting van deze functionaliteit (support@pcamobile.com).

Bellen vanuit het archief:
Het is nu mogelijk om vanuit het archief te bellen. In het archief wordt het telefoonnummer gemarkeerd zodat deze gebeld kan worden (voorwaarde is wel dat er een SIM kaart met abonnement aanwezig is in het device).

Takenlijst blijft laden:
Bij het terugkeren naar de takenlijst bleef deze soms laden en kon er een crash ontstaan. Dit probleem is opgelost.

Weergave naam bij aanmaken taak:
De klantnaam wordt nu ook getoond bij het aanmaken van een taak.

Verwijderen repeterend formulier:
Het is mogelijk om in de Phil applicatie een ingevuld formulier te verwijderen. Wanneer je dit doet met repeterend formulier worden alle ingevulde formulieren verwijderd. Dit is niet wenselijk. In deze versie wordt alleen het betreffend formulier verwijderd i.p.v. alle formulieren.

Schijfrechten bij download:
Voor het downloaden van documenten wordt gecontroleerd of NeMO5 wel schrijfrechten heeft, om het bestand op te slaan. Dit voorkomt onnodige synchronisatie en bij behorend dataverbruik.

Ophalen vrije opdrachten:
Bij het ophalen van de vrije taken kan ook bepaald worden of de vakman wel beschikbaarheid heeft. Het bepalen van de beschikbaarheid werd uitgevoerd met een verkeerde start en einddatum. Dit probleem is opgelost.

Foto’s zichtbaar in galerij:
Foto’s gemaakt in Nemo5Android worden nu weer zichtbaar in de galerij.

1 februari 2019:

Afspraak tijden:
In het taak details scherm is het nu mogelijk om de afspraak tijden te tonen. Voorwaarde is dat deze afspraak tijden zijn vastgelegd in Marlin en ook verstuurd worden naar Nemo5Android.

Phil formulieren:
Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de formulier applicatie Phil, waarbij een crash verholpen is.

Barcode teken:
De weergave van de barcode in het taakdetailscherm is verbeterd. Dit voorkomt vreemde eindtekens in de barcode.

Crash verholpen afronden taak:
Er is een crash verholpen welke kon ontstaan tijdens het afronden van een taak

Taak referentie:
De taak referentie in Nemo5Android was niet meer zichtbaar. Deze functionaliteit is hersteld.

Archief Nemo5Android:
Het archief van Nemo5Android heeft nu ook een instelbare layout voor de takenlijst

Filteren op barcode:
Het filteren op barcode in de artikellijst (tegel materiaal) functioneerde niet meer. Deze functionaliteit is hersteld.

17 december 2018:

Gegevens contactpersoon:
Nemo5Android toonde al enkele contactpersoon gegevens. De applicatie is uitgebreid zodat nu alle gegevens van de contactpersoon worden getoond.

Gegevens contactpersoon in taak detail scherm:
Contactpersoon gegevens zijn nu ook zichtbaar in het taak detail scherm.

Gegevens melder:
Nemo5Android toonde al enkele gegevens van de melder. De applicatie is uitgebreid zodat nu ook de melder naam, contactpersoon, datum, informatie en callintaker wordt getoond.

Planbereik start-eind datum:
In Nemo5Android wordt naast de planbereiksoort nu ook de startdatum en einddatum getoond

Notificatie(s) Android 8:
In Android 8+ werden de notificatie(s) bij het tonen van een nieuwe taak niet meer getoond. Dit is hersteld.

Gepland materiaal verwijderen:
Bij het verwijderen van gepland materiaal in Marlin kon het voorkomen dat dit materiaal niet verwijderd werd uit Nemo5Android. Dit is hersteld.

Zichtbaarheid herplande taak:
In de takenlijst kan zichtbaar gemaakt worden of de taak een herplande taak is. Hiervoor moet de Coral instelling: ‘tasklist_workorder_history’ op trueworden gezet. Daarnaast zal de herplannen tegel actief moeten zijn om gebruik te maken van deze functionaliteit.

16 november 2018:

Bestelling versturen:
Wanneer er geen bestelregels waren kon er wel een bestelling verstuurd worden. Dit probleem is opgelost.

Tegel formulieren:
Er zijn bugfixes doorgevoerd voor een verbeterde werking van keuzelijsten in formulieren

Registratie overzicht ‘null’ tekst:
Wanneer een uitvoerende geen voor of achternaam heeft in Coral, toonde Nemo5android de tekst ‘null’ in diverse registratie overzichten. Dit probleem is opgelost.

Tegel urenoverzicht:
Een crash in het urenoverzicht tegel is verholpen.

Tegel weergave:
Tegels worden nu beter aangepast of het schermformaat van een toestel.

Urenregistratie:
Bij het handmatig toevoegen van uren kon er een situatie ontstaan waarbij de toegevoegde uren niet opgeslagen werden. Dit probleem is opgelost.

Documenten:
Er kon een situatie ontstaan waarbij documenten gekoppeld op een taak niet zichtbaar zijn. Dit probleem is opgelost.

Indirecte uren:
Bij het wisselen van indirecte codes (tegel activiteiten) bleef altijd de eerst gekozen code actief. Dit is opgelost.

Geheugen optimalisatie Android 5 of lager:
Er zijn optimalisaties doorgevoerd m.b.t. het geheugen gebruik op oudere Android versies. Voorheen kon Nemo5Android crashen. Dit is opgelost.

19 oktober 2018:

Phil filteroptie
Bij het gebruik van formulieren met een query kunnen er veel gegevens getoond worden. Deze gegevens kunnen nu ook gefilterd worden.
Bij grote lijsten wordt er automatisch een filter actief om te kunnen filteren.

Invullen stand alone formulieren:
Bij het invullen van stand alone formulieren zijn er opties toegevoegd om de formulier gegevens op te slaan of te verzenden.
Na het verzenden is het niet meer mogelijk om formulier gegevens aan te passen.

Video toevoegen in registratie:
Het is nu mogelijk om video bestanden toe te voegen aan taak registraties. Er konden al foto’s toegevoegd worden, nu ook video’s.

Crash verholpen:
Een aantal crashes zijn verholpen o.a. in het uren overzicht en bij het opvragen van een planvoorstel.

Uren toevoegen:
Bij het handmatig toevoegen van uren was de eerste uitvoerende niet zichtbaar. Dit probleem is opgelost.

Taak historie op basis adres:
Bij het ophalen van de taak historie op basis van adres kon de situatie ontstaan dat niet alle taken getoond werden. De oorzaak hiervan is een verschil in postcode invoer waarbij de postcode notatie anders is, bijvoorbeeld 1234xx of 1234 xx Wij hebben de query aangepast zodat alle taken worden getoond van de betreffende postcode ongeacht postcode notatie.

Verplicht formulier invullen: 
Er kan ingesteld worden dat bij het starten van een taak eerst verplicht een formulier ingevuld moet worden. Hiervoor moeten instellingen worden doorgevoerd. Neem contact op met de support afdeling betreffende deze instellingen.

Gepland materiaal sorteren:
Geplande materialen worden nu net als artikelen ook gesorteerd op omschrijving, prijs, barcode of extern nummer, afhankelijk van de instelling article_order_by (Coral instelling).

Opbouwen tegel menu:
Er zijn optimalisaties doorgevoerd waardoor het tegel menu sneller laad.

Opbouw en weergave iconen:
De opbouw van iconen is geoptimaliseerd, waardoor iconen sneller laden en het correcte formaat hebben (o.a. het start/stop icoon bij een taak).

21 september 2018:

Teamleden Support:
Marlin bevat functionaliteit om een team te maken. Wanneer een teamopdracht naar Nemo5Android wordt gestuurd wordt bij een activiteit-wisselingen de uren geboekt voor alle teamleden.
Bij een handmatige registratie zullen de teamleden in de selectielijst bovenin te zien zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Details inzien van sub installaties:
Bij de hoofdinstallaties werden wel de sub installaties getoond. De details van de sub installaties konden echter niet worden weergegeven. Deze fout is hersteld.

Materiaal registratie: prijs:
Bij het registeren van materiaal kan de prijs worden gewijzigd. De invoer van het nieuwe bedrag kon problemen geven. Deze fout is hersteld.

Min en plus iconen:
Bij het op plussen en minnen van de registratie kan de knop nu worden vastgehouden. Hierdoor kan er sneller een registratie worden uitgevoerd.

Teamleden Support:
Marlin bevat functionaliteit om een team te maken. Wanneer een teamopdracht naar Nemo5Android wordt gestuurd wordt bij een activiteit-wisselingen de uren geboekt voor alle teamleden.
Bij een handmatige registratie zullen de teamleden in de selectielijst bovenin te zien zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw adviseur.

Details inzien van sub installaties:
Bij de hoofdinstallaties werden wel de sub installaties getoond. De details van de sub installaties konden echter niet worden weergegeven. Deze fout is hersteld.

Materiaal registratie: prijs:
Bij het registeren van materiaal kan de prijs worden gewijzigd. De invoer van het nieuwe bedrag kon problemen geven. Deze fout is hersteld.

Min en plus iconen:
Bij het op plussen en minnen van de registratie kan de knop nu worden vastgehouden. Hierdoor kan er sneller een registratie worden uitgevoerd.

20 juli 2018:

Verplicht foto maken:
Het is instelbaar om verplicht een foto te moeten maken voordat een taak afgerond kan worden. Met een parameter in Coral kan deze instelling geactiveerd worden: Instellingen -> Nemo5Android -> image_registration_mandatory. Standaard staat deze parameter uit.

Taak historie op basis van planning:
De taak historie was al opvraagbaar op basis van adres, project nummer of klant. Er is een nieuwe optie toegevoegd om de historie te tonen op basis van planningsnummer (Marlin).

Notificaties bij een nieuwe taak:
Wanneer Nemo5Android op de achtergrond actief is blijft deze een x aantal keer per minuut synchroniseren. Wanneer Nemo5Android naar de voorgrond wordt gehaald is het zichtbaar of er een nieuwe taak beschikbaar is. Dit is niet altijd wenselijk.
Het is nu mogelijk om in Nemo5Android een notificatie te ontvangen wanneer er  een nieuwe taak is binnen gekomen. Ook wanneer Nemo5Android op de achtergrond draait. Per gebruiker kan ingesteld worden of deze notificaties zichtbaar moeten worden:

Is er een nieuwe taak beschikbaar dan is dit te zien in het notificatie scherm van Nemo5Android

Bestelregels toevoegen:
Op een gestarte taak kunnen bestelregels worden geboekt. Bij het boeken van bestelregels kwam er een melding naar voren dat de taak eerst gestart moet zijn. Dit terwijl de taak reeds gestart is. Deze fout is opgelost.

Crash verholpen taak detail scherm:
In het taak detail scherm kon een crash ontstaan. Dit is een scherm die naar voren komt wanneer je in de takenlijst een taak selecteert. Deze crash is verholpen.

20 april 2018:

Tegel: Oplossingstekst toegevoegd:
Een nieuwe tegel ‘Oplossingen’  is toegevoegd in het registratiemenu. Hierdoor kunnen oplossingsteksten toegevoegd/gewijzigd/verwijderd worden tijdens het registreren van een taak.
Voorheen moest de taak eerst afgerond worden. De tegel is te (de-)activeren in de applicatie Coral -> Instellingen -> Nemo5Android. In de takenlijst is ook zichtbaar of er een oplossingstekst is ingevoerd.

Tegel: Commentaar toegevoegd:
Een nieuwe tegel ‘Commentaar’ is toegevoegd in het registratiemenu. Hierdoor kunnen commentaarteksten toegevoegd/gewijzigd/verwijderd worden tijdens het registreren van een taak.
Voorheen moest de taak eerst afgerond worden. De tegel is te (de-)activeren in de applicatie Coral -> Instellingen -> Nemo5Android. In de takenlijst is ook zichtbaar of er een commentaartekst is ingevoerd.

Afronden taak: Administratie uren uitschakelen:
In Coral Instellingen->Nemo5Android is een instelling toegevoegd met de naam ‘start_administration_on_finish’. Wanneer deze parameter actief is (standaard waarde) wordt bij het afronden van de taak
de status administratie gestart. Staat het vinkje uit dan blijft de klustijd doorlopen.

Afronden taak: Uren record aanmaken:
In Coral Instellingen->Nemo5Android-> Finish Fragments kan per afrond scherm worden aangegeven of er een uren record gemaakt moet worden. Wanneer de instelling ‘stop_activity’ is aangevinkt zal de activiteit
gestopt worden en er een uren record aangemaakt worden.

Gepland materiaallijst:
De lijst met geplande materialen worden meteen bijgewerkt na het verbruik van het geplande materiaal

Geheugen gebruik handtekening en print scherm:
Het geheugen gebruik van het handtekening scherm en print scherm is verlaagd. Dit verbeterd de snelheid en het batterijverbruik.

Activiteitenweergave in overzicht scherm:
Er kon een situatie ontstaan waarbij niet alle activiteiten zichtbaar waren in het activiteitenoverzicht. Dit probleem is opgelost.

Zoeken naar printers via bluetooth:
Het zoeken naar printers via Bluetooth gebruikt minder geheugen en kan alleen gestart worden indien er nog niet wordt gezocht.

Navigatie tegel:
De navigatie tegel gebruikt een kleinere afbeelding. Dit bespaard geheugen en batterij verbruik

Taak Historie:
De taak historie heeft nu paginering, dit verbeterd de snelheid. Het aantal taken per pagina is instelbaar.

Crash verholpen bij Marlin vrije taken:
Een crash bij het ophalen van vrije taken is verholpen

Crash verholpen in het taak details scherm:
Een crash bij het openen van het taak detail scherm is verholpen

Afrond proces:
Het afrond proces wordt afgebroken na een klik op de status balk, waarna je naar taak details of het registratie menu gaat. Ook wordt het afrond proces afgebroken wanneer je via het menu naar het registratie menu gaat.

16 maart 2018:

Instelling sync_retries uitgebreid:
Met de reeds bestaande  Coral instelling ‘sync_retries‘ kan bepaald worden hoe vaak een synchronisatie opnieuw wordt uitgevoerd wanneer deze niet gelukt is. In de nieuwe pogingen werden alleen de niet verzonden taakregistraties opnieuw verstuurd. In Nemo5Android is een aanpassing doorgevoerd zodat ook de activiteit registraties opnieuw gesynchroniseerd worden.

Activiteiten versturen:
Er is een probleem verholpen bij het versturen van activiteiten. Dit kon voorheen resulteren in missende activiteiten.

Crashes opgelost:
Enkele crashes zijn opgelost waaronder een crash bij het openen van de taak historie

16 februari 2018:

Ophalen vrije taken:
Een foutmelding bij het ophalen van vrije taken is opgelost

Weergave archief:
Bij het bladeren door het archief kunnen er dubbelingen ontstaan. Hierdoor zijn taken meerdere malen zichtbaar. Dit probleem is opgelost.

Zoeken klanten:
Bij het zoeken van klanten is het instelbaar dat alleen de klanten worden weergegeven die de optie ‘Op PDA‘ actief hebben. Hiervoor moet er een instelling worden omgezet, namelijk de instelling: Coral ->instellingen -> Nemo5Android -> Customer_search -> online_no_available_on_device

Snelheid zoeken klanten:
Er is een optimalisatie slag doorgevoerd waarbij het zoeken op klanten is versneld.

24 november 2017:

Archief (historie) 1:
Naast eigen werkzaamheden is nu ook de de historie van andere uitvoerenden te zien in het archief  Deze optie vereist wel een  correcte configuratie binnen de applicatie Coral

Archief (historie) 2:
In het archief wordt de correcte naam van de uitvoerende(n) getoond

Materialen scannen:
Het is mogelijk om meerdere artikelen achter elkaar door te scannen bij het registeren van materiaal

Zoeken van klanten:
Het zoeken van klanten op huisnummer, postcode en straatnaam is nu mogelijk door middel van een spatie tussen de zoektermen

Vrije taken ophalen:
De functionaliteit voor het accepterenvan vrije taken is verbeterd waarbij de instellingen voor het ophalen van vrije taken niet meer volledig afhankelijk zijn van Marlin parameters Deze optie vereist wel een  correcte configuratie binnen de applicatie Coral

Formulier verbeteringen:
Er zijn diverse crashes en fouten opgelost bij het maken en invullen van formulieren

Regioaanmaken nieuwe taak:
Bij het aanmaken van een nieuwe taak wordt de regio nu ook meegenomen in het taakbericht

Draaien scherm bij inloggen:
Bij het draaien van het scherm worden de ingevoerde inlog gegevens bewaard

Crashes:
Er zijn diverse crashes verholpen

Formulieren (Phil):
Er kunnen nu in formulieren getallen/numerieke waarden ingevoerd worden om eindberekeningen in formulieren te maken.  Deze optie is alleen beschikbaar bij het gebruik van het product Phil. Interesse? Bel onze adviseurs Tel: 0572-346655

Formulieren (Phil) Negatieve aantallen:
Het is nu mogelijk om negatieve aantallen in de formulieren in te voeren. Bij materialen kunnen echter geen negatieve waarden ingevuld worden. Deze optie is alleen beschikbaar bij het gebruik van het product Phil. Interesse? Bel onze adviseurs Tel: 0572-346655

Printen:
Na het afronden van een taak is het mogelijk deze uit te printen op Zebra printers. De voortgang van het printen wordt getoond in het print scherm. Deze optie is alleen beschikbaar bij het gebruik van bepaalde types Zebra printers. Interesse? Bel onze adviseurs Tel: 0572-346655

Klant gegevens wijzigen:
Nemo5Android bevat een mogelijkheid om klant gegevens te wijzigen. Dit kan via een nieuwe tegel ‘klant wijzigen’ die standaard inactief is. Het verdere proces omtrent de klant wijzing kan per situatie verschillen. 

8 september 2017:

Schermrotatie:
Ondanks het uitschakelen van de schermrotatie kon het voorkomen dat Nemo5Android alsnog roteerde. Dit probleem is opgelost.

Uitgestelde handtekening:
Bij het openen van de tegel handtekening kon er een leeg scherm ontstaan, terwijl er wel af te tekenen opdrachten waren. Dit probleem is opgelost.

Uitlijning van labels en teksten:
Sommige labels en teksten waren niet correct uitgelijnd, dit is verbeterd.

Verbetering formulieren in Phil:
Wanneer je naar een sub formulier gaat in Phil, dan kom je in dezelfde scroll positie terug wanneer je weer terug gaat naar het formulier als waar je vandaan kwam. Op die manier hoef je niet meer naar de vraag te scrollen die je als laatste beantwoord had.

Tekstvelden gebruik:
Tijdens het gebruik van tekstvelden traden er soms problemen op (crashes), deze zijn in de nieuwe versie opgelost.

Oplossing problemen bij toevoegen afbeelding/foto:
Er ontstonden soms problemen wanneer er afbeeldingen (tekeningen) of foto’s werden toegevoegd, deze zijn opgelost.

Inactiviteit tegels:
Nemo5Android bevat tegels in zowel het hoofd als registratiemenu.  Om de workflow te verbeteren zijn de tegels die geen functie hebben inactief.
Hierdoor is het duidelijker welke opties en vervolgacties er mogelijk zijn. In onderstaande afbeelding is een voorbeeld te zien waarbij de tegel formulieren en handtekening niet actief zijn. In deze situatie zijn er namelijk geenformulieren en geen uitgestelde handtekening die gezet kan worden.

Swipe door tab:
Swipe door tabs toegevoegd: takenlijst, artikelen en gepland materiaal, gerelateerde taken en acties.

Zoeken op huisnummer of postcode:
In de takenlijst is het nu ook mogelijk om te zoeken op huisnummer en een combinatie mogelijk van straat, huisnummer of postcode.

Instelbare blokken en disclosures:
Instelbare blokken en disclosures in de taakdetails,  klantdetails en samenvattings scherm, om volgorde en zichtbaarheid per blokje informatie aan te kunnen passen.
Controleer voor de actuele parameters de pagina: https://support.pcamobile.com/wp-content/uploads/2016/06/Coral_Nemo5Android-Parameters-1.pdf

Urenoverzicht op basis van geregistreerde uren:
Het uren overzicht is op basis van de geregistreerde uren.

Er is een formulieren bestand inleesfunctie toegevoegd:
Formulieren bestand inlezen functie toegevoegd. Hiermee kan je een (XML/JSON) bestand inlezen en selecteren om als antwoord te gebruiken.

Takenlijst sortering:
Taken zijn nu ook omgekeerd te sorteren.

Taakweergave verbeterd:
Voor het weergeven om welke taak het gaat is een functie gemaakt. Deze haalt het adres uit de taak, als die er niet is, of de klant naam en als ook deze ontbreekt de omschrijving.

Nieuwe taken zoeken kan nu online:
Het zoeken in klanten voor een nieuwe taak kan nu ook online, zodat niet alles lokaal in de database hoeft te staan. Dit vergroot de stabiliteit van de zoekopdracht.

Goedkeuring uren in urenoverzicht:
Goedkeuren uren in het uren overzicht/verantwoording is nu mogelijk gemaakt.

26 mei 2017:

Bugfixes
In Nemo5Android zijn diverse bugfixes opgelost waarbij het mogelijk was dat Nemo5Android een foutmelding gaf.

Standaard Thema:
In Nemo5Android is het standaard thema gewijzigd naar het ‘PCA Theme’. De iconen hebben een andere kleur gekregen. In het linkermenu kan er gewisseld worden naar een ander thema.

Missende activiteit:
In Nemo5Android kon er een situatie ontstaan waardoor activiteit eindtijdstippen niet verwerkt worden. Hierdoor is het mogelijk dat activiteiten missen in de activiteit weergave van zowel Casper als Marlin en de rapportage (witte vlakken).
Voor deze melding is een bugfix doorgevoerd waardoor de gevonden oorzaak van deze melding opgelost is.

Swipe in de takenlijst:
Een veel gevraagde functionaliteit is het mogelijk maken van swipen in de takenlijst. Deze functie is in deze release toegevoegd.
Door het swipen kan er met minder handelingen door de takenlijst worden gebladerd. Het swipen is alleen beschikbaar in de taakdetails.

Logistics: 
In de nieuwe versie wordt het laatst gekozen doelmagazijn bewaard bij het uitvoeren van een transactie.

Negatieve materiaal registratie: 
In de nieuwe versie is het mogelijk om een negatieve materiaalregistratie te boeken. Dit kan van toepassing zijn wanneer er een inname van materiaal plaatst vind.

Datum aanpassen bij urenregistratie:
In de nieuwe versie is het mogelijk om de datum aan te passen bij het registreren van uren. Aan de hand van een datumpicker kan de gewenste datum worden geselecteerd.

Aanmaken nieuwe taak:
In de nieuwe versie is het mogelijk om door middel van instellingen aan te geven welke velden verplicht ingevuld moeten worden bij het aanmaken van een taak. De keuze bestaat uit de volgende velden:
-description
-name
-street
-housenumber
-zipcode
-city
-email

Projectnummer zichtbaar in taak details:
In de taak details is het projectnummer nu ook zichtbaar.

GPS positie loggen bij een activiteit:
Tijdens een instelbaar type activiteiten worden de GPS coordinaten gelogd. Op basis van deze GPS coordinaten kan bij het gebruik van de Maps module
de locatie van het betreffend device worden getoond. Om gebruik te maken van deze functionaliteit moet de GPS op een device geactiveerd zijn inclusief de instelling
in Coral. Vraag uw PCA Mobile Consultant voor meer informatie of activatie van deze functionaliteit.

Herplannen van de huidige taak:
In Nemo5Android is een nieuwe tegel beschikbaar die geactiveerd kan worden. In deze tegel ‘Herplannen‘ kan er op de bestaande taak een nieuwe planning worden toegevoegd.
Het verschil met het aanmaken van een vervolgtaak is dat het hier om een planning gaat die wordt toegevoegd op de reeds bestaande taak, onder de reeds bekende externe code.
Deze taak kan aan de hand van de instellingen in Coral worden toegevoegd in Marlin waarbij er rekening gehouden wordt met de planningsvoorwaarden.

3 maart 2017:

Tegel Taak: Snelheid takenlijst:
Er zijn performance verbeteringen doorgevoerd waardoor de takenlijst sneller laadt.

Tegel Taak: Layout takenlijst:
Er konden situaties ontstaan waardoor een taak in de takenlijst zichtbaar was over de gehele lengte van de takenlijst. Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de weergave van taken in de takenlijst.  De weergave is wel afhankelijk van de Nemo5Android instellingen en het schermformaat van het device.

Tegel Taak: Detail scherm toont Engelse teksten:
Bij het selecteren van een taak In het detail scherm is de huidige status van de taak zichtbaar. Deze status was zichtbaar in het Engels. De functionaliteit is hersteld zodat de tekst in het Nederlands zichtbaar is.

Tegel Historie: Zichtbaarheid taken:
De tegel historie toont gegevens van historische taken. Deze historie bevat ook taken die reeds verwijderd zijn. Dit is niet wenselijk. De functionaliteit is hersteld zodat deze verwijderde taken niet meer zichtbaar zijn.

Tegel Formulieren: Selectievelden:
Bij het invullen van formulieren kunnen selectielijsten worden getoond. Er kon een situatie ontstaan waarbij deze selectielijsten geen waarde toonde. Deze functionaliteit is hersteld.

Tegel Vrije taak: Taken accepteren:
In de tegel “Vrije taken” zijn vrije opdrachten zichtbaar die de vakman kan accepteren. Er konden situaties voorkomen waarbij een reeds geaccepteerde taak zichtbaar bleef in de takenlijst. Dit is hersteld.

Tegel Activiteit: Label bij activiteit buttons:
De activiteit buttons in het home en registraties menu tonen nu twee regels label tekst.  Hierdoor is het duidelijker zichtbaar welke activiteit de button betreft.

Tegel Bestellingen: Tonen totaal bedrag:
De tegel bestellingen toont nu het totaal bedrag van de bestelde artikelen indien er meerdere artikelen zijn geregistreerd.

Tegel Logistiek: Overboeking:
Wanneer je  een overboeking uitvoert in Nemo5Android werden de magazijnen ‘van’ en ‘naar’ omgedraaid. Deze functionaliteit is hersteld.

Bellen in Nemo5Android:
Nemo5Android bevat de optie om vanuit de applicatie te bellen naar telefoonnummers. Er kon een situatie ontstaan waardoor niet alle telefoonnummers herkend werden als correcte telefoonnummers of het bel scherm niet goed functioneert. Deze functionaliteit is hersteld waardoor vanuit de applicatie gebeld kan worden.

Boekingen gepland materiaal:
Bij het registreren van gepland materiaal kon de situatie ontstaan dat gepland materiaal automatisch dubbel werd geregistreerd. Dit is hersteld.

Registratie overzicht toont uren en materialen:
Tijdens het afronden van een taak is het registratie overzicht zichtbaar. Er kon een situatie ontstaan waardoor materiaal en uren boekingen niet zichtbaar waren in het registratie overzicht. Dit is hersteld.

Performance indicator:
De performance indicator is niet altijd zichtbaar wanneer er gebruik wordt gemaakt van devices met een kleiner schermformaat. Deze functionaliteit is hersteld waardoor de performance indicator altijd zichtbaar is.

Activiteiten teller:
Tijdens het starten van een activiteit wordt in de takenbalk het type activiteit tijd zichtbaar inclusief de tijdsduur. Er konden situaties ontstaan waardoor de activiteiten teller in Nemo5Android stopt. Deze functionaliteit is hersteld.

Opties menu scroll baar:
Het optie menu in Nemo5Android is scroll baar gemaakt. Op kleinere scherm formaten kan nu ook alle informatie worden getoond.

Synchronisatie:
Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de synchronisatie van Nemo5Android. Er kon een situatie ontstaan waardoor niet alle taken zichtbaar zijn in Nemo5Android. Dit is hersteld.

Verbeterde snelheid action lijst:
Er zijn performance verbeteringen doorgevoerd waardoor de action lijst sneller laadt.

Action veld tekst waarde:
Action velden konden gemarkeerd worden als tekstvelden. Hierdoor konden problemen ontstaan tijdens het invullen van actions. Deze functionaliteit is hersteld.

Actions veld -1 waarde:
Action velden konden de waarde -1 krijgen. Dit is hersteld.

Invoeren wachtwoord:
Bij het invoeren van het wachtwoord kan het wachtwoord zichtbaar gemaakt worden. Dit ter controle of de invoer correct is uitgevoerd.

Registratie overzicht: Opmerkingen niet tonen:
Het is mogelijk om opmerkingen niet te tonen in het registratieoverzicht. Hiervoor is een parameter gemaakt die ingesteld kan worden in de applicatie Coral. De parameter hiervoor is: finish_overview_comments. Standaard staat deze parameter op de waarde ‘True’, zodat de opmerkingen worden getoond.

Tegel Formulieren: Opslaan formulieren:
Het is mogelijk om formulieren die nog niet volledig zijn ingevuld tussentijds op te slaan. Hierdoor kunnen deze formulieren later alsnog verder ingevuld worden.

Tegel Formulieren: Controle verplichte formulieren:
Per formulier kan er ingesteld worden of een formulier verplicht ingevuld moet worden. Bij het afronden van de taak wordt er vanaf nu gecontroleerd of alle verplichte formulieren zijn ingevuld.

Tegel Taak: Selecteren en kopiëren tekst:
In de takenlijst is het nu mogelijk om de tekst bij een opdracht te selecteren en hierna te kopiëren.

Tegel Taak: Tonen fax en debiteurnummer:
In het klant detail scherm wordt nu ook het fax- en debiteur nummer getoond.

Tegel Taak: Registratie iconen bij een taak:
In de takenlijst zijn iconen toegevoegd. Deze iconen worden zichtbaar op een taak wanneer er registraties zijn uitgevoerd op de betreffende taak.
Er zijn 4 iconen die zichtbaar kunnen zijn. Afhankelijk van de registratie op de taak. Door middel van de iconen is het snel inzichtelijk of er
materialen, uren, formulieren en/of foto’s zijn geregistreerd op de taak.

Titel bij registreren taak:
Het registratie menu toont in de titel, het adres van de taak. Het is hierdoor duidelijker op welke taak er geregistreerd wordt:

Boven in is te zien op welk adres er geregistreerd wordt

Taak afronden zonder te starten:
Een taak hoeft niet meer de status gestart te hebben om deze af te ronden. Dit versneld het afhandelingen proces en voorkomt uren registraties.

Registratieoverzicht toont formulier gegevens:
Wanneer een formulier is ingevuld wordt deze ook getoond in het registratie overzicht tijdens het afronden van een taak.